Regulamin Sprzedaży obowiązujący od 19.07.2018 r.

kugoautomotive.pl

 

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 19.07.2018 r.

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Jakub Szarek KUGO Automotive z siedzibą w Chodzieży, Rynek 3/4, posługującą się numerem NIP 607-007-74-42 i REGON 380792529 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym kugoautomotive.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a Jakub Szarek KUGO Automotive, zwanym dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym kugoautomotive.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Jakub Szarek KUGO Automotive  jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego kugoautomotive.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym kugoautomotive.pl/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kugoautomotive.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kugoautomotive.pl.

6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

1. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

3. w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,

4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

5. poprzez płatności elektroniczne PayU - po otrzymaniu potwierdzenia,

6. poprzez płatności elektroniczne za pomocą karty Visa lub Mastercard.

7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury lub paragony w formie papierowej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Można to zrobić bez konieczności rejestracji na stronie lub dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://kugoautomotive.pl/logowanie?create_account=1 i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zarejestrowany użytkownik:

1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym kugoautomotive.pl,

2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

4. ma możliwość opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

5. ma możliwość prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

6. ma możliwość współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu online kugoautomotive.pl.

3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy, należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie kugoautomotive.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

1. realizacji umowy przez Sprzedającego,

2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy kugoautomotive.pl,

2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego kugoautomotive.pl,

3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy kugoautomotive.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu kugoautomotive.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu kugoautomotive.pl.

8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.kugoautomotive.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy kugoautomotive.pl.

9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym kugoautomotive.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

10.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

11. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie kugoautomotive.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są na terenie Europy.

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w sklepie stacjonarnym należącym do Jakub Szarek KUGO Automotive.

4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://kugoautomotive.pl/content/1-dostawa.

5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

6. W wypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

7. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://kugoautomotive.pl/kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

9. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://kugoautomotive.pl/kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

10. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania, w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Jakub Szarek KUGO Automotive może dokonać podziału  zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby kugoautomotive.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towar wyprodukowany na specjalne zamówieni);

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zapieczętowana, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli konsument otworzył opakowanie (np. maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny eksploatacyjne pojazdów);

4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. rzecz deficytowa, która w danym momencie osiąga wysoką wartość rynkową ze względu na wysokie zapotrzebowanie, jednak w ciągu okresu możliwego zwrotu straci ona znacząco na wartości);

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami);

6. zawartej w drodze aukcji publicznej.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

5. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym kugoautomotive.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). kugoautomotive.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów  na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VI. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

4. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie, w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

7. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedającego, naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.

Follow us on Facebook